Bratislavská mestská karta


Bratislava on line

 • You Tube
 • Facebook

Vyhľadávanie

 

 

Projekt Bratislavská mestská karta sa od 1. júla 2021 RUŠÍ.

Vaše BMK budú aj naďalej fungovať ako bankomatové karty a nosiče predplatných cestovných lístkov až do vypršania platnosti, avšak, bez možnosti získania zliav na MHD a do mestských inštitúcií.

Namiesto 10% zľavy na predplatný cestovný lístok v MHD zavádzame jednotnú cenu ročného PCL pre všetkých 199 €. Okrem zľavneného cestovného v MHD ponúkneme všetkým obyvateľom a návštevníkom Bratislavy zvýhodnené vstupné na mestské kúpaliská a postupne aj do ostatných kultúrnych inštitúcií mesta.
Pre viac informácií sledujte www.bratislava.sk.

 

Cesta: Titulka > O karte

 

Tiráž

 

 
 

Autorské práva

© Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99, Bratislava 1, ++421 2 593  561 09, mailto:webmaster@bratislava.sk

Implementácia

Implementácia a programovanie webových stránok: 
WEBHOUSE, s. r. o.

Grafický dizajn: 
WEBHOUSE, s. r. o.

Redakčný a publikačný systém

vismo Online ®

Všetky práva sú vyhradené. Všetky informácie a technológie použité na týchto webových stránkach podliehajú autorskému zákonu.

Prehlásenie o ochrane súkromia

Za účelom zlepšenia obsahu a použiteľnosti webových stránok mesto Bratislava automaticky zhromažďuje od svojich užívateľov niekoľko kategórií informácií. Tieto informácie obsahujú:

 1. IP (Internet Protocol) adresu užívateľov a poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelenú IP adresu
 2. Plné doménové meno užívateľovho poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelené doménové meno.
 3. Dátum a čas, kedy užívateľ navštívil stránky.
 4. Webové stránky, ktoré boli navštívené v rámci portálu, rovnako ako aj použité aplikácie, formuláre a údaje o formulároch.

Mesto Bratislava používa spomínané informácie, aby identifikovalo výkonné potreby webového portálu, zaistilo kompatibilitu s technológiou používanou návštevníkmi bratislava.sk a všeobecne doplnilo a vylepšilo služby, ktoré sa poskytujú oficiálnej internetovej stránke mesta.

Všeobecné dáta (iné než osobné) sú zoskupované pre účely sledovania použiteľnosti, výkonu a účinnosti stránok. Prieskumy slúžia k zlepšeniu služieb zákazníkov, použiteľnosti a obsahu webových stránok.

Bratislava nezhromažďuje dáta pre komerčné alebo obchodné účely. Mesto nepredáva, neprenajíma a ani žiadnym spôsobom neposkytuje zhromaždené údaje nikomu inému pre komerčné alebo obchodné účely.

Informácie poskytované webovému portálu bratislava.sk

Pri návšteve, používaní a práci na bratislava.sk, môže užívateľ dobrovoľne podať mestu informácie, okrem iného elektronickou poštou (e-mailom), vyplnením a podaním elektronického formuláru, alebo používaním portálu. Takto dobrovoľne podané informácie sú uložené v bezpečnom prostredí a budú použité mestom pri plnení povinností a/alebo záväzkov ku svojim občanom.

Účely, pre ktoré môžu byť použité dobrovoľne podané informácie, zahŕňajú napríklad nasledovné:

 1. Uľahčujú zodpovedanie žiadosti o informácie, ktoré nie sú dostupné na bratislava.sk
 2. Uľahčujú riešenie problému, ktorý bol ohlásený mestu prostredníctvom bratislava.sk.
 3. Vedenie zoznamu strán zainteresovaných v určitej problematike a aspektu života v Bratislave, pri ktorých mesto v budúcnosti predpokladá zverejňovanie ďalších informácií.
 4. Zverejnenie takejto informácie na základe žiadosti vznesenej podľa práva o slobode informácií alebo súdneho príkazu, pokiaľ táto informácia nie je právne chránená.

Mesto tretej strane neprenajme, nepredá ani si s treťou stranou nevymení osobné údaje užívateľov (t.j. údaje ako meno, adresu, telefónne číslo, e-mail atď., ktoré identifikujú užívateľa ako konkrétnu osobu) bez výslovného súhlasu užívateľa. Mesto neposkytuje informácie o kreditných kartách alebo iné osobné finančné a platné údaje, okrem informácií nutných pre prevedenie transakcií kreditnou kartou či inou formou v prípade doplnenia elektronického platobného terminálu , alebo za výslovného súhlasu príslušného užívateľa. Pokiaľ si užívateľ bratislava.sk zvolil zasielanie bližších informácií od mesta, bratislava.sk mu bude zasielať iba informácie z vybraných kategórií. Pokiaľ bratislava.sk pošle užívateľovi elektronický mail (e-mail), taký e-mail nie je dôverný, a je vo svojej podstate identický s informáciami všeobecne dostupnými verejnosti.

Zabezpečenie/bezpečnosť

V určitých prípadoch má užívateľ možnosť získať či vytvoriť si heslo pre prístup alebo podanie osobných informácií. Heslo by nemalo byť nikomu poskytnuté a Mesto nikdy nepožiada užívateľa o heslo v telefonickom rozhovore, faxom, e-mailom alebo v inej neštandardnej forme komunikácie. Hneď ako užívateľ ukončí aplikáciu alebo aplikáciu chránenú heslom, mal by príslušnú stránku opustiť. Ak je pre prístup k spomenutým, heslom chráneným stránkam, používaný verejne prístupným prehliadačom, užívatelia by mali zavrieť celú svoju prácu, a pokiaľ je to možné, prečistiť všetky dočasné vyrovnávajúce pamäte alebo iné miesta, kde by toto heslo mohlo byť uložené.

S cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu či prezradeniu, v snahe udržať presnosť údajov a zaistiť vhodné využitie informácií, boli zavedené odpovedajúce fyzické, elektronické a riadiace procedúry, ktoré chránia a zabezpečujú zhromažďované informácie.

Cookie

Webovské stránky mesta vo všeobecnosti nepoužívajú „trvalé“ súbory cookie. „Cookies“ sú malé dátové súbory alebo položky vo väčších súboroch, ktoré sa využívajú pre rozlíšenie návštevníkov webových stránok a zisteniu informácií behom mnohonásobných návštev stránok. Mesto používa „Dočasné“ súbory cookie na niektorých častiach bratislava.ska tieto dočasné súbory cookies po ukončení práce a uzavretia prehliadača nezostávajú uložené na disku počítača. Pokiaľ sa užívateľ zaregistruje na portále bratislava.sk, mesto použije trvalý súbor cookie pre uľahčenie vytvorenie takéhoto zaregistrovaného prístupu.

Používanie cookies je štandardná prax medzi internetovými stránkami. Väčšina internetových prehliadačov súbory cookie príma automaticky, ale obvykle môžete nastavením preferencií prehliadače súbory cookie odmietnuť alebo môžete selektívne prijímať iba niektoré z nich. Pokiaľ užívateľ príjem súborov cookie vypne, môže sa stať, že pre neho nebudú niektoré funkcie na stránkach bratislava.sk dostupné a niektoré webové stránky sa v takom prípade nemusia správne zobrazovať.

Deti

Žiadne aplikácie na bratislava.sk špecificky nevyžadujú informácie od neplnoletých ani sa nesnažia zistiť, či je návštevník neplnoletý. Keďže takéto informácie nebudú špecificky identifikované ako informácie od neplnoletých, užívatelia bratislava.sk by si mali byť vedomí, že sa s osobnými informáciami podanými bratislava.sk neplnoletými bude zachádzať rovnakým spôsobom ako s informáciami podanými dospelými osobami.

Mesto pevne verí, že dozor rodičov je dôležitejší faktor pri používaní internetu neplnoletými. Preto bratislava.sk žiada rodičov, aby pomáhali a radili svojím deťom, pokiaľ majú poskytnúť akékoľvek osobné informácie online. Bratislava.sk ďalej požaduje, aby deti žiadali povolenie rodičov, skôr než poskytnú akékoľvek informácie online.

Tretie strany

Odkazy na webové servery tretích strán, ktoré môžu byť obsiahnuté na webovom portály bratislava.sk, sú uvádzané len pre pohodlie užívateľov stránky. Ak tieto odkazy využijete, opustíte tým portál hlavného mesta Bratislavy. Mesto Bratislava neskúma tieto webové stránky tretích strán ani ich zásady ochrany súkromia, ktoré sa môžu líšiť od prístupu mesta Bratislavy. Webové stránky tretích strán nepodliehajú schváleniu mesta Bratislavy a mesto Bratislava nerobí ohľadom týchto serverov žiadne prehlásenia a za obsah týchto stránok nemôže byť zodpovedné. Na osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť prostredníctvom stránok nesúvisiacich tretích strán, sa nevzťahuje toto Prehlásenie o ochrane súkromia. Pred zadaním osobných údajov vám odporúčame prečítať si zásady ochrany súkromia danej organizácie. Niektoré iné organizácie sa môžu rozhodnúť zdieľať osobné dáta s mestom Bratislava a toto zdieľanie sa riadi zásadami ochrany súkromia príslušnej spoločnosti.

Duševné vlastníctvo

Obsah webových stánok bratislava.sk je chránený autorským právom a obsahuje obrázky a grafiky niektorých tretích strán, ktoré sú požívané s ich zvolením. Ich užívanie v rozpore s právnymi predpismi je zakázané. Upozorňujeme užívateľov, že v prípade záujmu o reprodukciu či iné použitie obrázkov/grafiky z týchto webových stránok, je potrebné získať povolenie od držiteľa autorských práv.

Podmienky pre použitie

 • Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava je prevádzkovateľom webových stránok http://www.bratislava.sk/ (ďalej len stránky). Na stránkach poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek ich obsah a štruktúru zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov. Za obsah je zodpovedný autor materiálu, ktorý je zobrazený pod každým vypublikovaným dokumentom ako kontaktná osoba aj s e mailovou adresou.
 • Pripomienky a námety k obsahu zasielajte prosím na kontaktnú adresu autora príspevku. Technické pripomienky na adresu: press@bratislava.sk, oim@bratislava.sk.
 • Využitie informácií na stránkach hlavného mesta pre vlastnú potrebu a študijné účely je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlasu prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja.
 • Stránky obsahujú odkazy aj na servery tretích strán. Za obsah týchto serverov prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
 • Produkty a názvy spoločností uvedené na stránke môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.
 • Podmienky použitia môžu byť podľa potreby podľa upravované.

Prístupnosť

Webové stránky sú vytvárané v maximálne možnej miere podľa pravidiel pre tvorbu prístupových webových stránok v štátnej, verejnej správe a samospráve. Kód stránok zodpovedá norme HTML 4.01 Transitional. Pre zobrazenie stránok sú použité CSS 2 a beztabuľkový layout. Tieto stránky sú najlepšie zobrazené v prehliadačoch, ktoré uvedené normy podporujú, sú však prístupné vo všetkých prehliadačoch. Úplné zobrazenie informácií na stránkach bez ozdobnej grafiky umožňuje režim "Vypnúť grafiku", ktorý zamedzí použitie štýlov CSS (vyžaduje funkčné cookies v prehliadači).

Za prístupnosť a validitu kódu dokumentov, ktoré sú do redakčného systému vkladané priamou konverziou z textových editorov, dodávateľ technológie neručí. Externé stránky, ktorých prepojenie je súčasťou stránok hlavného mesta nemusia byt validné, teda prístupne v súlade s normami o štandardoch tvorby html.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje, že stránky koncipované v rámci internetovej prezentácie domény http://www.bratislava.sk/ spĺňajú základnú a strednú úroveň pravidiel prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly Web 2.3.

Informácie o testovanej doméne: Názov testovanej domény: http://www.bratislava.sk/ Použitá metodika pri testovaní prístupnosti: Blind Friendly Web 2.3. Poznámka: Výsledok testovania prístupnosti sa vzťahuje ku dátumu 10.07 2006.Doména http://www.bratislava.sk/ bola na základe uskutočneného testu prístupnosti priradená do katalógu BlindFriendly. Webová prezentácia môže na základe uvedeného vyhlásenia o prístupnosti používať príslušný grafický symbol „BlindFriendly“ s dosiahnutou úrovňou prístupnosti, pričom tento grafický symbol musí byť doplnený odkazom na on-line katalóg BlindFriendly.

 

Aktualizácia: 3.7.2014

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Tiráž
 
 
 

O karte

Preskočiť ponuku  

Kalendár akcií

 

<< Apríl 2021 >>

Aktuálny mesiac neobsahuje žiadne akcie.

týždeňPoUtStŠtPiSoNe
13. týždeň2930311234
14. týždeň567891011
15. týždeň12131415161718
16. týždeň19202122232425
17. týždeň262728293012
18. týždeň3456789

Banky vydávajúce Bratislavskú mestskú kartu

 

Kontakt

©
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Tel: +421 2 5935 6111, E-mail: webmaster@bratislava.sk

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.